Domů Služby Vypracování PD
baner1.jpg

Vypracování konstrukční části projektové dokumentace - statika

Nabízíme zpracování konstrukční část dokumentace  - statiku a to ve všech stupních projektové činnosti.

 

Dokumentace pro územní řízení - DUR

Pro územní řízení nabízíme posouzení architektonické studie, navržení základního konstrukčního řešení stavby z hlediska celkové proveditelnosti a určení nejvýhodnějšího způsobu založení. Pro projekty ve stísněných dispozičních podmínkách je vhodné vypracování detailnějšího projektu založení s ohledem na zábory pozemků.

 

Dokumentace pro stavební povolení - DPS

Pro stavební řízení nabízíme provedení předběžného statického výpočtu, který určí rozměry hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, dále pak výkresy základů, výkresy tvarů monolitických konstrukcí (případně skladby montovaných betonových konstrukcí).

 

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSP

Pro provádění stavby nabízíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých nosných konstrukcí, návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod.

Dále s vypracováním výkresové dokumentace všech tvarů betonových konstrukcí a prvků, podrobných schémat výztuže (v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb).

 

Dokumentace dílenské

V rámci dalších stupňů projektové dokumentace (dílenské, skutečného provedení) provádíme kompletní podrobné výkresy výztuže se zakreslením všech prutů včetně položkového výkazu výměr. U ocelových konstrukcí pak nabízíme detailní výrobní výkresy opět s položkovým výkazem výměr.