Domů Služby
baner1.jpg
Dodatečné zesilování konstrukcí

 

Potřeba zesílení stavebních konstrukcí vzniká při jejich sanacích, nebo statickém zajištění. Týká se především starších stavebních objektů, u kterých se přistupuje k rekonstrukci, nebo řešení změny užívání. V těchto souvislostech se zvyšují nebo mění požadavky na únosnost, prostorovou tuhost, nebo „pouze“ kvalitativní kondici stavebních konstrukcí či objektů.

Zesilování kompozitními materiály

Technologie vlepování kompozitních lamel a tkanin byla speciálně vyvinutá ke konstrukčnímu posilování staveb (zejména betonových a železobetonových). Aplikace kompozitních materiálů vytváří řešení jak zesílit podlahy, stěny, nosníky, sloupy a jiné stavební prvky, které jsou přetížené dodatečným zatížením.

 

 

Využití kompozitních materiálů pro zesilování konstrukcí:

 • zvýšení užitného zatížení - změna účelu nebo užití konstrukce
 • oslabení konstrukce vlivem nových prostupů
 • konstrukční chyba - chyba v návrhu nebo provádění
 • náhodné nebo mimořádné zatížení
 • prodloužení požadované životnosti
 • koroze výztuže nebo předpínacích kabelů
 • zvýšení agresivity prostředí oproti projektu
 • změna norem

 

Mezi hlavní přednosti  patří:

 • antikorozní vlastnosti
 • nízká hmotnost - nezvyšují hmotnost konstrukce
 • vysoká pevnost v tahu
 • dobrá únavová odolnost
 • výhodný poměr tuhosti materiálu vzhledem k vlastní hmotnosti
 • odolnost proti poškození
 • lehká manipulace a doprava
 • nezvětšují rozměry konstrukce

Pro jednotlivé aplikace a projekty je potřeba zpracovat přesné technologické postupy, aby byla zajištěna správná aplikace zohledňující řešení specifických problémů, a to jak z hlediska statiky, tak z hlediska speciálních prováděcích postupů. Již mnohokrát bylo v praxi prokázáno, že aplikace těchto typů výztužných systémů je podstatně rychlejší než aplikace konvenčních technologií pro zesilování, což se pozitivně projevuje zejména při vyhodnocení a rozhodování o způsobu řešení daného problému.

Nejběžněji používanými vlákny pro kompozitní výztužné lamely, rohože a tyče jsou skleněná, aramidová a karbonová:

 • karbonová vlákna - polotovarem pro výrobu karbonových vláken je PAN (polyakrilonitridové vlákno) nebo PITCH (vlákno vyrobené z ropných produkt ). Postup výroby začíná pyrolýzou – prodloužení vláken při cca 200°C a orientací molekul. Následuje stabilizace v oxidační atmosféře a teplot 220-300°C po dobu 10 hodin . Dalším zvyšováním teploty v inertní atmosféře roste modul pružnosti a pevnosti vlákna, za teploty 1000-1500°C dochází ke karbonataci a při 2500-3000°C vzniká grafitická mikrostruktura. Vlákna mají nízkou hmotnost, vysokou pevnost a tuhost. Nevýhodou je jejich vysoká cena, křehkost vlákna a intenzivní oxidace už při 400°C.
 • aramidy (aromatické polyamidy) - mají nejlepší rázovou houževnatost, nejnižší hustotu, velmi dobré pevnostní parametry a tlumí vibrace. Jsou odolné v i plameni, samozhášivé a netaví se. Vlákna jsou chemicky odolná a mají lepší dielektrické vlastnosti než vlákna skleněná.
 • skleněná - vlákna se vyrábějí u taveniny otvory v platin rychlostí 50-70 m/s. Průměr vláken je 5-25 mikrometr . Vlákna jsou potažen a lubrika ní vrstvou, umožňující dobré propojení s pryskyřicí. Vlákna jsou splétána do prstenc a používána jako tkaniny, sekané sklo (3-6 mm) a krátká vlákna (do 1 mm).

Sklolaminátové ...
Sklolaminátové výztužné tyče
Aramidové výztu...
Aramidové výztužné tyče
Uhlíkové výztuž...
Uhlíkové výztužné tyče
Různé typy výzt...
Různé typy výztužných uhlíkových prvků – tyče
Různé typy výzt...
Různé typy výztužných uhlíkových prvků - lamely
Různé typy výzt...
Různé typy výztužných uhlíkových prvků - tkanina
Aplikace uhlíko...
Aplikace uhlíkových lamel
Aplikace uhlíko...
Aplikace uhlíkové tkaniny

 

Zesilování helikální výztuží

V projekční fázi se většinou začíná řešit problematika zesílení stávajících jednotlivých konstrukčních prvků. Jednou z používaných metod, která má své charakteristické vlastnosti a možnosti uplatnění, je dodatečné vlepení nerezové helikální vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku.
Tato metoda umožňuje účinně a efektivně dodatečně aktivovat při přenášení zatížení nové výztužné ocelové profily. Umožňuje zesílit konstrukce v oblasti zatížení tahovými silami, ale také se používá ke kotvení či fixaci dvou separovaných částí konstrukčních prvků. Systém nabízí možnost vytvářet neomezenou škálu tvarů a polohy dodatečně vložených, tahem namáhaných výztuží, kotev, spon, třmínků, atd.

 

 

 

 

 

Helikální výztužné pruty

Vyrábí se v průřezech 3; 4,5; 6; 8; 10; 12 mm z nerezové austenitické oceli. Tyto ušlechtilé oceli patří mezi nejkvalitnější na světovém trhu.

Pevnost v tahu oceli je dvojnásobná oproti běžným betonářským ocelím. Této vlast-nosti se využívá k maximálnímu snížení průřezové plochy výztužných prutů. Pak při zachování srovnatelné tahové pevnosti výztuže helikální s běžnou máme výztuž unikátního tvaru a vlastností. Např. ohebnost, manipulovatelnost, životnost atd. Konkrétní parametry výztužných prutů deklarují dodavatelé ve svých technických podkladech.
Koroze u těchto výztuží, vlepených do polymer cementových malt s dokonalým obalením, je v zásadnější míře uvažována v časovém horizontu několikrát převyšují-cím nejdelší životnosti staveb – tzn. zanedbatelná. (Uvažujeme-li, že i nerez v čase oxiduje, koroduje.)
Výroba probíhá na speciálních výrobních linkách. Ze zdrojového ocelového prutu kruhového průřezu se válcuje profil s kruhovým jádrem a křidélky a ná-sledným tažením a kroucením za studena se tvaruje výztuž do finální podoby .
Tyto výztužné pruty nelze kvalitně svařovat z důvodu složitého tvaru. Technologie svařování by byla prakticky náročná, protože lze použít pouze svařování v ochranné atmosféře argonu.