Domů Referenční projekty
PICT0173_.jpg

Rodinný dům Polička


Jedná se o dům se stěnovým systémem a železobetonovými monolitickými stropy. Navrhovaná stavba je jednopodlažní tradičně zděný objekt půdorysných rozměrů 29,75 x 18 m. Dům je umístěn na rovném terénu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zděnými a železobetonovými stěnami, vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami. Železobetonová stropní deska je podporována systémem svislých nosných stěn a dvou ocelových sloupů z obdélníkového průřezu složeného z nosníků U obrácených proti sobě a podélně svařených do tzv truhlíku. Stropní deska bude křížem vyztužená. Po délce objektu jsou navrženy v úrovni stropu z obou stran markýzy. Markýzy jsou konzolově vyložené a jejich spolupůsobení se stropní deskou je zajištěno pomoci prvků Schöck-Isokorb, které zároveň zajišťuje přerušení tepelného mostu. Pro objekt je navrženo založení na betonových základových pasech.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Polička
Investor Petr Klimeš
Typ stavby Rodinný dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6 

Chabařovice street workout


Prostor určený pro mladé lidi, kteří dnes nemají ve městě své místo pro trávení volného času. Objekt sám o sobě umožňuje sportovní aktivity typu parkour a díky propojení konstrukce s ocelovými prvky také posilování - workout. V interieru je objekt členěn masivními dřevěnými schody svažujícími se směrem ke stěně, na kterou lze promítat projekce. Objekt je neuzavřeným přístřeškem bez možnosti vytápění s využitím od jara do podzimu. Vůči okolnímu terénu je řešen jako částečně zanořený do země. Celá konstrukce je ze železobetonu, pouze prvky k sezení jsou dřevěné. Přiléhající rampa je několikrát zalomená deska, která je zakončena jakýmsi pultem a grilem pro příležitostné grilování.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP, DPS
Lokalita Chabařovice
Investor Město Chabařovice
Typ stavby Pro volný čas


Pohled na altán
Pohled na altán
Pohled na rampu...
Pohled na rampu a altán


 

Otvor v nosném panelu


Byt - jednotka ve 2.NP systému VVÚ ETA 1-12. Předmětem této části projektu je statický návrh a posouzení stěny železobetonové prefabrikované konstrukce středně rozponové soustavy VVÚ ETA, v které je navržen otvor velikosti 0,75 x 2,0 m. Jedná se o propojení sklepní kóje a bytu vytvořením otvoru v nosném stěnovém panelu ve 2.NP třinácti podlažního domu. Dům má dvanáct nadzemních podlaží a  jedno podzemním podlaží. Vytvoření otvorů v nosných stěnách má za následek zvýšení normálových napětí v přilehlých částech stěny, vznik smykových napětí ve svislých stycích stěnových dílců, zvýšení namáhání vodorovných styků a především vznik vodorovných tahových namáhání v případě provedení lokálních otvorů např. v nejnižších podlažích. Maxima vodorovných tahových napětí v nosných stěnách a v přilehlých částech stropní konstrukce vznikají v úrovni nad lokálním otvorem. Při nedostatečném vodorovném vyztužení v úrovni stropního věnce, popř. ve svislých stycích mohou vznikat tahové trhliny ve svislých stycích a v přilehlých podélných stycích mezi stropními dílci. Spolehlivou prevencí proti vzniku tahových trhlin ve stycích je vytvoření ocelového rámu s kombinací dodatečné výztuže.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha 6
Investor Jana Kayserová
Typ stavby Panelový dům


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7 

Stavebně technický průzkum sakrální stavbySakrální stavba byla vybudována v letech 1871 - 1873. V 90. letech 20. století byla zrekonstruována a je v ní umístěn depozitář. V současnosti stavba není veřejnosti přístupná. Objekt je zděný s dřevěnými trámovými stropy a dřevěným krovem. Jako krytina je užitý falcovaný plech. Hlavní loď je rozdělena přibližně na třetiny řadami zděných sloupů, na kterých je uložena dřevěná galerie. Při hlavním vstupu se rozkládá hlavní dvouramenné schodiště s kamennými stupni. Ke schodišti z obou stran přiléhají v 1.NP obslužné prostory zprava a zimní modlitebna zleva. Stávající objekt není podsklepený.

V roce 1990 byl vybudován depozitář a nyní v napojení svislých a vodorovných konstrukcí vznikají praskliny. Objednatel požadoval prověřit, jestli nejsou stavební konstrukce přetěžovány, jestli dochází ke statickým poruchám objektu. V druhé fázi provést průzkum dřevěné galerie, průzkum uložení ocelové konstrukce na stávající zdivo, zakreslení trhlin. Ve třetí fázi zhodnotit zjištěné skutečnosti ze stavebně technického průzkumu a navrhnout další postupy. Situace průzkumu byla stížena uloženými depozity, které vyžadují bezprašné a stabilní klimatické prostředí.

Pro průzkum dřevěné galerie byly využity přístroje na zjišťování hustoty dřeva sondou Pilodyn 6J Forest a měření vlhkosti dřeva přístrojem Hygrotest 6500 se zarážecí sondou.


Základní data o akci
Stupeň dokumentace Stavebně technický průzkum
Lokalita okr. Havlíčkův Brod
Investor ZM Praha
Typ stavby Sakrální stavba


Půdorys sakráln...
Půdorys sakrální stavby
Zakreslení trhl...
Zakreslení trhlin v exteriéru - Pohled - Jižní fasáda
Trhliny v napoj...
Trhliny v napojení vodorovných a svislých konstrukcí
Měření vlhkosti...
Měření vlhkosti dřeva přístrojem Hygrotest 6500 se zarážecí sondou
Zjišťování hust...
Zjišťování hustoty dřeva sondou Pilodyn 6J Forest 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 3 z 4